Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Vihreän sähkön potentiaali

Uusiutuvalla energialähteillä tuotetaan nyt jo merkittävä osa Suomen energiasta. Silti uusiutuvan energiantuotannon saralla on vielä runsaasti käyttämätöntä potentiaalia, jonka hyödyntäminen on paitsi ekologisesti, myös taloudellisesti kannattavaa.

Puu
Puulla tuotetaan nykyisin noin 13 % Suomessa tuotetusta sähköstä (Tilastokeskus 2009). Puuhakkeen, peltomassojen ja biokaasun käyttö voidaan VTT:n tutkimusten mukaan vielä lähes kaksinkertaistaa ja tekniset mahdollisuudet ovat vieläkin suuremmat. Vaikka puuenergia on nyt jo hyvin kilpailukykyistä, sen kustannusten odotetaan pienenevän useita kymmeniä prosentteja, kun parempia keruumenetelmiä otetaan käyttöön.

Vesi
Vesivoiman käyttö ei käytännössä aiheuta päästöjä. Vesirakentamisella voi kuitenkin olla ja on ollut suuriakin ekologisia (sekä sosiaalisia) haittoja ja mullistuksia, jotka aiheutuvat itse rakennusvaiheessa, jolloin vesistö menettää luonnontilansa. Tämän vuoksi suurvesivoiman lisärakentamisen ei katsota olevan kestävän kehityksen mukaista. Olemassa olevien voimaloiden käyttö sitä kuitenkin voi olla, samoin niille uusimisten ja kunnostamisten yhteydessä tehtävät tehonkorotukset, mikäli niissä huomioidaan ekologinen kestävyys. Suomen luonnonsuojeluliitto noudattaa vesivoiman ekomerkinnässä aina tapauskohtaista harkintaa. Ennen vuotta 1996 rakennettu vesivoima voi saada ympäristömerkinnän. Tällöin merkintää hakenut yritys sitoutuu inventoimaan vesivoimalan aiheuttamat ympäristövoikutukset ja laatimaan sen perusteella toimenpideohjelman aiheutettujen haittojen korjaamiseksi ja vesistöluonnon tilan kohentamiseksi.

Tuuli
Tuulivoima on maailman nopeimmin kasvava energiamuoto. Tuulivoiman tuotanto on nelinkertaistunut aikavälillä 2000–2006 ja kasvu jatkuu edelleen hyvin merkittävänä. Tuulivoiman odotetaan olevan tuotantokustannuksiltaan samalle tasolle lauhdevoiman kanssa viimeistään 10 vuoden kuluttua. Lisää tietoa tuulivoimasta löydät Suomen tuulivoimayhdistys ry:n sivuilta.

Suomi on Euroopan kärkimaita biopolttoaineiden ja vesivoiman käytössä, mutta tuulivoiman käytössä tulemme reilusti jälkijunassa. Tietoa ja taitoa Suomesta löytyy, mutta tahtoa tuulivoimaan investoinnissa puuttuu. Tällä hetkellä tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vain 0,2 %, eli n. 107 MW, kun Tanskassa tuulivoimalla tuotetaan jo yli 20 prosenttia maan sähköntarpeesta, Espanjassa 9 % ja Saksassa 7 %. EWEA, Euroopan tuulivoimatuottajien edunvalvontajärjestö ennustaa tuulivoiman tuottavan 13 % Euroopan sähköstä vuonna 2020.

Merkittävä syy tuulivoimatuotannon pieneen osuuteen Suomessa on se, että tuulivoiman tuet ovat meillä vieläkin EU-maiden alhaisimmat. Tuulivoiman tukia tarkastellessa pitää ottaa huomioon, että myös perinteisiä tuotantomuotoja kuten hiilivoimaa ja ydinvoimaa on tuettu.

Tehon huomattava lisääntyminen, tekninen kehitys ja erityisesti sarjatuotantoon siirtyminen laskevat tuulivoiman kustannukset Suomessa muiden energiantuotantotapojen tasolle todennäköisesti 5-10 vuodessa. Tehokkain tapa laskea uusiutuvien energianlähteiden kustannuksia on investoida niihin. Tuulivoima ei yksinään pysty vastaamaan energiantuotannon haasteisiin, mutta osaratkaisuna se on toimiva.

Aurinko
Aurinkoenergiaa käytetään Suomessa vielä enimmäkseen sähköverkon ulkopuolelle jäävissä kohteissa. Sen suurin potentiaali löytyy kesäaikaisista sovelluksista, esimerkiksi lämpimän käyttöveden tuotannosta ja kesäasuntojen sähköistyksestä. Aurinkosähkön maailmanmarkkinat ovat vahvassa kasvussa. Aurinkosähkö on vielä nykyisin kallista, mutta syrjäseutujen kesämökeille se tulee usein edullisemmaksi kuin sähköverkkoon liittyminen.